fbpx

Portal za ponudbe in povpraševanja

Splošne določbe

1. člen

Storitve skrbnika portala portala Ponudbe.org, blagovne znamke podjetja Info-net d.o.o. obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko še posebej:

  • posredovanje povpraševanj povpraševalcev (v osnovnem paketu)
  • v naprednem paketu je poleg zgoraj navedenega omogočeno zagotavljanje sistema za obdelavo kontaktnih podatkov, podatkov o podjetjih, pripravo ponudb, predračunov, računov, GDPR privolitev, vodenja projektov, nalog in dogodkov, izdelkov, storitev, rezervacij, prodajnih in nabavnih naročil, dobavnic, pogodb, elektronskih in SMS sporočil 

Skrbnik portala in z njim povezanih storitev je podjetje Info-net d.o.o., Prvomajska ulica 32, 2204 Miklavž, z davčno številko SI95322817 (v nadaljevanju skrbnik).

Ponudnik storitev na portalu Ponudbe.org je vsaka pravna oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšne drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju PONUDNIK).

Povpraševalec storitev portala Ponudbe.org je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve oddaje povpraševanja na portalu Ponudbe.org (v nadaljevanju POVPRAŠEVALEC).

2. člen

Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev so zavezujoči za vse povpraševalce, ponudnike in skrbnike storitev. Splošni pogoji skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani skrbnika veljajo kot pogodba, sklenjena med ponudnikom, povpraševalcem in skrbnikom. Če skrbnik in ponudnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo določila pisne pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen

Skrbnik in ponudnik vse spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

4. člen

Skrbnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila povpraševalcem in ponudnikom, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.ponudbe.org. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev bodo ponudniki obveščeni preko svoje elektronske pošte. Če v 15 dneh po objavi sprememb skbnik ne prejme pisnega ugovora ponudnika na spremembo pogojev, se smatra, da se s spremembami strinja.

5. člen

Spletni portal Ponudbe.org je skrbnikovo avtorsko delo in ima lastniške pravice nad njimi. Prepovedano je vsakršno kopiranje ali distribucija brez dovoljenja ponudnika. 

Skrbnik in ponudnik sta se dolžna vzdržati kakršnega koli posredovanja informacij, ki se nanašajo na povpraševalca, ponudnika ali skrbnika oz. na z njimi povezane osebe, če to ni vnaprej odobreno s strani odgovornih oseb oziroma, če za to ni izrecnega pooblastila.

Podjetje Info-net d.o.o. koristi tretje osebe pri zagotavljanju strojne in programske opreme, omrežja, prostora na diskih in s tem povezane tehnologije, potrebne za izvajanje storitev.

Na portal ni dovoljeno nalagati oz. objavljati škodljivih dokumentov, e-pošte ali nezaželenih datotek, ki lahko vsebujejo virus.

Prav tako ni dovoljeno in je strogo kaznovano namerno prenašanje virusov ali kakršne koli destruktivne kode v aplikacije oz. storitve skrbnika.

V primeru, da kršite katerokoli točko poslovanja, vam lahko nemudoma ukinemo uporabniški račun in odstranimo vse podatke brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja oz. brez povračila nastalih stroškov zaradi ukinitve storitev.

V primeru, da se ugotovi, da je povzročitelj odgovoren za kakršnokoli namerno oz. nenamerno povzročitev škode, je odškodninsko odgovoren skrbniku. Minimalna višina odškodnine za namerno distribucijo škodljive kode je 35.000 EUR + DDV in dodatno obsega še kritje vseh stroškov, povezanih s ponovno vzpostavitvijo skrbnikovih storitev ter celoten izpad dohodka skrbnika od dneva povzročitve škode.

Cene in komercialni pogoji

6. člen

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€) in že vsebujejo zakonsko predpisan davek na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh skrbnika, jo lahko ponudnik dobi po pisnem zahtevku skrbniku.

7. člen

Aktualen cenik storitev je vedno objavljen na spletnih straneh Ponudbe.org in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh. Skrbnik za popravke, spremembe cen ali opustitev storitev ne odgovarja ponudniku niti kateri koli tretji osebi. Obstoječim ponudnikom, ki imajo že sklenjeno naročnino na portalu, se cene ne spremenijo, razen v primeru, da je cena nižja oz., če želijo menjati obstoječi paket naročnine. Cenik storitev se lahko posreduje ponudnikom tudi preko e-pošte info@ponudbe.org. 

8. člen

Posredovanje povpraševanj je za povpraševalce brezplačno.

Ob prvi registraciji v portal se ponudniku zaračuna enkratni strošek v vrednosti  15 EUR z DDV za paket “Dostop do novih strank” oz 20 EUR z DDV za paket “Celovit nadzor nad strankami”.

Ponudniki storitev imajo na voljo dva paketa mesečne naročnine in sicer paket “Dostop do novih strank” za 19 EUR z DDV na mesec in paket “Celovit nadzor nad strankami” za 39 EUR z DDV na mesec. V naročniški paket je vključeno neomejeno posredovanih povpraševanj v času trajanja naročniškega razmerja. 

Mesečna naročnina se avtomatsko podaljšuje do preklica. Plačilo se izvede z plačilno metodo, ki je bila izbrana ob registraciji naročnika.

Na strani https://ponudbe.org/moj-racun ponudnik upravlja z vsemi naročninami, ki jih je sklenil na portalu ponudbe.org. Pod zavihkom “Naročnine” lahko ponudnik prekliče svojo naročnino na naročene storitve.

Do portala za upravljanje svoje naročnine je dostop omogočen na naslovu https://ponudbe.org/moj-racun z uporabniškim računom ter geslom, ki si ga je ponudnik izbral ob registraciji.

V primeru neplačila mesečne naročnine ima skrbnik pravico  takoj prekiniti dobavo vseh storitev ponudniku in uporabniški račun ponudnika izbrisati brez opozorila. Za ponoven zagon je potrebno še enkrat naročiti storitve. Skrbnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo ponudnika oz. za izgubljene podatke povezane z ukinitvijo uporabniškega računa. Ponudnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno aktivacijo storitve.

Vsako povpraševanje, ki ga prejmemo, ga pred vpisom v sistem preverimo. Število povpraševanj, ki jih boste videli v sistemu, je odvisno od povpraševanj, ki jih prejmemo za vsako izmed ponujanih storitev. Povpraševanj je tako v določenih obdobjih lahko manj, lahko pa tudi več kot sicer. To je namreč odvisno od sezone, v kateri so povpraševanja po specifičnih storitvah bolj oz. manj pogosta.
Skrbnik portala Ponudbe.org zgolj posreduje prejeta povpraševanja ponudnikom, za katere je bilo povpraševanje s strani povpraševalca posredovano. Skrbnik se pri tem zanaša na podatke, ki mu jih posredujejo povpraševalci. Skrbnik ne zagotavlja obsega ali vsebine posredovanih povpraševanj. Za sklenitev posla med ponudnikom in povpraševalcem je odgovoren izključno ponudnik, kateremu je bilo povpraševanje posredovano. 
Ponudnik se strinja, da posredovanje povpraševanja ne pomeni sklenjenega posla, oziroma skrbnik ne jamči nakupa s strani povpraševalcev. Skrbnik torej ne zagotavlja, da bo ponudnik dobil posel, za katerega mu je bilo posredovano povpraševanje.
Skrbnik prav tako ni odgovoren za morebitne spore med ponudnikom in povpraševalcem ter ne zagotavlja dobro izvedenega posla s strani ponudnika, kot tudi ne plačila s strani povpraševalca, to je izključno na strani ponudnika in povpraševalca. Vse morebitne spore med ponudnikom in povpraševalcem rešujeta ponudnik in povpraševalec medsebojno. Skrbnik za morebitne spore ne odgovarja, jih ne rešuje in s tem nima obveznosti.
Ponudnik sme posredovane podatke, vezane na poslano povpraševanje, uporabiti in obdelovati zgolj za namen priprave ponudbe in sklenitve posla s povpraševalcem.
Skrbnik samostojno odloča o tem, kdaj in na kakšen način bo posredoval prejeta povpraševanja. Skrbnik ne odgovarja za morebitne tehnične težave, ki lahko ponudniku onemogočijo prejem povpraševanj. 

Trajanje in razveza naročniške pogodbe

9. člen

Za naročilo storitev velja kakršno koli naročilo, ki jo ponudnik posreduje skrbniku v pisni, elektronski ali ustni obliki. V primeru, da ponudnik ne zahteva povratnega sporočila o ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s tekočim cenikom storitev.

10. člen

Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja preklic naročnine na uporabniški strani https://ponudbe.org/moj-racun pod zavihkom “Naročnine”. Ponudniki do strani dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, ki so si ga izbrali ob registraciji.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

11. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. Če se ponudnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska. Prav tako ponudnik ni upravičen do povračila že plačanega zneska v času aktivne mesečne naročnine.

Konkurenca in varovanje podatkov

12. člen

Skrbnik in ponudnik se obvezujeta ves čas sodelovanja kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta imela dostope pri svojem poslovnem sodelovanju. Prav tako se zavezujeta, da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še deset (10) let po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Tehnična podpora strankam

13. člen

Ponudnikom je ob delavnikih med 9.00 in 15.00 uro na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko podpornega portala, pod menijem “Zahtevki za pomoč”.

Skrbnik se obvezuje upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko podpornega portala, pod menijem “Zahtevki za pomoč”.

14. člen

Ponudnik z opravljenim naročilom storitev dovoli skrbniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami skrbnika, na e-pošto naročnika oz. na njegov mobilni aparat, za nedoločen čas. Ponudnik lahko s pisno željo zavrne prejemanje teh obvestil.

Pravice in obveznosti skrbnika storitev

15. člen

Storitve skrbnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Na strani strežnikov skrbnika in njihove priključitve v internet bo skrbnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

16. člen

Skrbnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika najmanjša in s tem izpad delovanja storitev najmanjši možen. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 24 ur, bo ponudnik o tem obveščen preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke v sistemu. Med te izjeme spadajo popravki, katerih zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih skrbnika.

17. člen

Skrbnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev skrbnika. Skrbnik tudi v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve ponudnikovih podatkov ali drugih parametrov, potrebnih za uporabo storitev skrbnika.

Prizadevamo si, da bomo za naš strežnik dobro skrbeli, ne moremo pa garantirati nepooblaščene posege in hekerske napade, kakor tudi ne odgovarjamo za neprejeto elektronsko pošto ali napake e-poštnega strežnika.

18. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja ponudnika ali povpraševalca, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima skrbnik pravico ponudniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo ponudnik s tem posegom lahko utrpel.

19. člen

Od ponudnika lahko skrbnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za skrbnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Skrbnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev naročniškega paketa.

Skrbnik se ne obvezuje, da bodo storitve izpolnjevale specifične zahteve ponudnika, da bo storitev delovala naprekinjeno, hitro, varno in brez napak, da bodo rezultati, pridobljeni z uporabo storitev, natančni in zanesljivi, da bo kakovost vsakršnih izdelkov ali drugega blaga in storitev, ki jih boste pridobili preko portala ponudbe.org ustrezna.

Pravice in obveznosti ponudnika

20. člen

Ponudnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Ponudnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Ponudnik mora upoštevati splošne pogoje skrbnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev skrbnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Ponudnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

Ponudniku je omogočen dostop do posredovanih povpraševanj v kategorijah, za katere se je registriral in za celotne izbrane regije. Ponudnik se sam odloči, na katero prejeto povpraševanje bo oddal ponudbo in na katero ne.

Pravice in obveznosti povpraševalca

21. člen

Povpraševalec se strinja, da so njegovi kontaktni podatki posredovani ponudnikom na področju, za katerega pošilja povpraševanje.

Oddaja povpraševanja je za povpraševalce brezplačna. Za izbiro ponudnika odgovarjajo povpraševalci sami, skrbnik zgolj posreduje  povpraševanje ustreznim ponudnikom v bazi in za sklenitev posla ne prevzema odgovornosti.

Na osnovi prejetih ponudb iz strani ponudnikov povpraševalec sklene posel neposredno z izbranim ponudnikom.

Pri posredovanju povpraševanj se obdelujejo osebni podatki, ki so nujni za posredovanje povpraševanj ponudniku in pripravo ustrezne ponudbe na posredovano povpaševanje. Ponudniku je na osnovi povpraševanja posredovano Ime, Priimek, Telefonska številka, E-naslov, Regija, Področje povpraševanja ter želje in zahteve povpraševalca.

Povpraševalec je dolžan kot tajne, varovati vse podatke pridobljene s strani ponudnika.

22. člen

Naročniško razmerje se ne more prenese na tretjo osebo.

Ponudnik je dolžan kot tajne, varovati vse podatke pridobljene s strani skrbnika (dostopni podatki, vsa pridobljena gesla, …), s katerimi se ponudnik (oz. njegovi zaposleni) seznani/jo pri opravljanju dela ali v zvezi z delom. Ponudnik je prav tako dolžan izvajati vse predpisane oziroma potrebne ukrepe, da se s podatki ne bi seznanila nepooblaščena oseba oz. oseba, ki je ali bi lahko bila na kakršen koli način konkurenca skrbniku.

Vse storitve skrbnika uporabljate na svojo lastno odgovornost.

Izključitev odgovornosti skrbnika

23. člen

Skrbnik ni odgovoren za ponudnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve ponudnikovih podatkov.

Skrbnik ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove morebitne izgube. Kopije podatkov ponudnik ne more prejeti v fizični ali elektronski obliki, uporabljajo se samo za skrbnikov arhiv in ob izgubi podatkov za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev storitev.

Masovno pošiljanje elektronske pošte (ang. SPAM)

24. člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, je izrecno prepovedano in se smatra kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev. V primeru kršenja splošnih pogojev je ponudnik, ki je odgovoren tudi za svoje uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku 1.600,00 EUR + DDV in povrnitev dejanske povzročene škode skrbniku. Pošiljanje sporočil večim naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to izrecno dovoljujejo (imate za to GDPR privolitev) ali ko naslovnik to želi s prijavo na t.i. mailing-listo.

Varstvo osebnih podatkov

25. člen

Ponudnik in povpraševalec se strinjata, da skrbnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njihove osebne podatke. Skrbnik ponudniku in povpraševalcu zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani. Skrbnik hrani osebne podatke in podatke, potrebne za poslovanje, za obdobje določeno z zakonom. Več o varovanju podatkov si lahko preberete na strani politike zasebnosti (https://ponudbe.org/center-zasebnosti/politika-zasebnsoti)

Odzivni čas, nujnost del in dodatki cene

26. člen

Kot odzivni čas se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja.

Za dela, katerih nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Normalno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, opredeljena s strani ponudnika kot nujna, se začnejo izvajati naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 15:00 ure tekočega dne, da se prične izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene.

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 4 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene.

Za storitve, opravljene izven delovnega časa (po 15. uri) se zaračuna dodatek v višini 50%. Za storitve, opravljene po 20. uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih se zaračuna 100% dodatek.

Za storitve večjih nadgradenj uporabe portala, se čas izvedbe določi po posredovani ponudbi.

Odpoved del

27. člen

Odpoved del za manjše posodobitve in dela je možna pred začetkom izvajanja v pisni obliki, preko podpornega portala.

Kot odpoved del za večje nadgradnje se šteje odpoved del v celoti ali sprememba roka za pričetek del. V obeh primerih se šteje, da je skrbnik rezerviral ustrezne resurse za izvedbo projekta, katere v kratkem času ne more prerazporediti na druga dela in naloge in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:

  • odpoved manj kot 7 dni pred izvedbo: zaračuna se celoten pogodben znesek
  • odpoved v 7 do 15 dneh pred izvedbo: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
  • odpoved v 15 do 30 dneh pred izvedbo: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
  • odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

Podatkovne baze v portalu Ponudbe.org

28. člen

Skrbnik ne prevzema odgovornosti za ponudnikove baze podatkov oz. posredovana SMS ali elektronska sporočila s pomočjo skrbnikove aplikacije. Ponudnik se obvezuje, da bo spoštoval in dosledno upošteval Zakon o elektronskih komunikacijah, kakor tudi vse druge zakone, ki veljajo v državi ponudnika.

Seznam prejemnikov elektronskih in SMS sporočil

29. člen

Ob vzpostavitvi komunikacije s skrbnikom, se ponudnik in povpraševalec strinjata, da skrbnik pridobljene podatke uporabi pri elektronski komunikaciji s ponudnikom in povpraševalcem. Komunikacijske kanale uporabljamo med drugim tudi za obveščanje o novostih in akcijah naših izdelkov in storitev.

Vsak ponudnik, povpraševalec ali drug naročnik e-poštnih seznamov ima možnost, da se odjavi na prejemanje elektronskih oz. SMS sporočil.

Cena prejetih elektronskih in SMS sporočil

30. člen

Vsa prejeta elektronska in SMS sporočila so za prejemnika sporočil (ponudnika, povpraševalca in druge naročnike) brezplačna.

Pogoji uporabe portala Ponudbe.org

31. člen

Uporabniški dostop do portala Ponudbe.org, ki ga ponudnik dobi v uporabo, ne sme biti uporabljen z nezakonitimi in nepooblaščenimi nameni. Z uporabo storitev skrbnika ne sme biti s strani ponudnika kršen noben zakon. Za vse posledice neupoštevanja zakonov je odgovoren izključno ponudnik sam.

Prijavne podatke ponudnika sme uporabljati le ena oseba (kateri je bilo dodeljeno uporabniško ime in geslo), ki je tudi v celoti odgovorna za celotno vsebino in dejavnost na svojem računu. V primeru, da bi ponudnik želel omogočiti možnost dostopa do portala tudi svojim zaposlenim, mora zanje skleniti ločeno naročnino. V tem primeru mora ponudnik preko podpornega sistema poslati zahtevek za dodelitev novih uporabnikov uporabniškemu računu.

Vsak uporabnik sistema je zadolžen za varovanje svojih dostopnih podatkov (uporabniško ime, geslo, …) in skrbnik ne more biti in ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti ali malomarnosti.

Skrbnik ni odgovoren za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabi podatkov ali drugi nepredmetni izgubi, ki bi nastala zaradi uporabe portala.

Ob prekinitvi pogodbe se uporabniški račun po 7 dneh avtomatsko onemogoči. Podatkov pridobljenih s strani portala ponudbe.org ni mogoče in ni dovoljeno prenesti k drugemu ponudniku in jih tudi ni mogoče prejeti v fizični ali elektronski obliki. 

Skrbnik ima pravico po lastni presoji oz. iz utemeljenega razloga kadarkoli odpovedati ali dokončno ukiniti uporabniški račun ponudnika in zavrniti vsakršno obstoječo ali nadaljno uporabo te ali katerekoli druge storitve. Takšna ukinitev storitve lahko pomeni izbris uporabniškega računa ponudnika in izbris celotne pripadajoče vsebine. Skrbnik si pridržuje pravico zavrniti nudenje storitev iz kakršnega koli razloga komurkoli in kadarkoli.

Skrbnik vsebine v uporabniškem računu ponudnika ne pregleduje, vendar ima pravico (ampak ne obveznost) po svoji presoji zavrniti ali odstraniti kakršnokoli vsebino, ki je na voljo preko naročene storitve v primeru, da presodi, da je šlo za kršitev splošnih pogojev poslovanja oz. za kršitev veljavne zakonodaje.

32. člen

Stvarne napake

Ponudnik mora obvestiti skrbnika o morebitni stvarni napaki (skupaj z natančnim opisom) v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled napake.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora ponudnik skrbniku v obvestilu o napaki natančno opisati napako in skrbniku omogočiti pregled. Če napaka ni sporna, mora skrbnik čimprej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi ponudnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora skrbnik v roku 8 dni podati ponudniku pisen odgovor. Garancija na stvarne napake je 24 mesecev.

Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja TUKAJ (Obrazec o stvarni napaki). Pravico do uveljavljanja stvarne napake natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Zadnja sprememba: Avgust 2020

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in jih ni mogoče izključiti.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke